Uklar praksis om overtredelsesgebyr

I Norge har overtredelsesgebyr blitt et viktig verktøy for å håndheve lover og reguleringer i næringslivet. Disse gebyrene pålegges bedrifter som bryter ulike regelverk, enten det gjelder arbeidsmiljø, konkurranse, forbrukerrettigheter eller miljøkrav. Imidlertid har det vært betydelig kritikk mot hvordan disse gebyrene praktiseres, særlig knyttet til uklarhet og inkonsekvens i utmålingen.

Publisert: 05.07.24

Et sentralt problem er mangelen på tydelige retningslinjer for hvordan overtredelsesgebyr skal beregnes. Dette skaper usikkerhet for bedrifter som forsøker å forstå hvilke konsekvenser brudd på regelverk kan få. Eksempler viser at bedrifter kan få svært ulike gebyrer for tilsynelatende like overtredelser. 


Videre har det blitt påpekt at prosessen rundt ileggelse av gebyrene ofte er preget av dårlig kommunikasjon og mangelfull begrunnelse. Bedrifter som mottar gebyrer opplever ofte at det er vanskelig å få klarhet i hvilke konkrete forhold som ligger til grunn for beløpet, og de har få muligheter til å utfordre vedtaket på en effektiv måte.


Dette uklare regelverket og den tilsynelatende vilkårlige praksisen medfører at bedrifter må sette av betydelige ressurser til juridisk rådgivning, noe som kan være spesielt byrdefullt for små og mellomstore bedrifter. Det er en økende oppfordring til myndighetene om å etablere mer transparente og rettferdige retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr, slik at bedrifter kan operere med større grad av forutsigbarhet og tillit til rettssystemet. Dette er saker hvor det kan være mye å hente ved å bruke advokatbistand. 


Sørlandsadvokatene har erfaring innenfor næringslivsjus, og kan tilby juridiske tjenester som kan hjelpe din bedrift med å navigere i det komplekse landskapet av overtredelsesgebyr. 

«Overtredelsesgebyr til næringslivet gis ofte etter en forenklet behandling fra byråkrater. De siste par tiårene har det vært en 16-dobling av det offentliges mulighet til å ilegge gebyrer. Overtredelsesgebyrenes størrelse er ofte heller ikke godt nok vurdert mot andre forvaltningsområder. Dette er saker hvor det kan være mye å hente ved å bruke advokatbistand»

Anders Hansson
Advokat

Kontakt oss