Illustrasjon: domstol.no

Stadig flere saker løses i Jordskifteretten

I tettbebygde og urbane strøk havner stadig oftere nabotvister om eiendoms- og bruksrettsforhold i jordskifteretten.

Publisert: 24.02.21

Tradisjonelt har jordskifteretten vært en særdomstol som ofte assosieres med landbrukseiendommer og «bondejuss».

I dag blir Jordskifteretten derimot blitt veldig anvendelig i byer, tettsteder, og hytteområder, ettersom den oftere blir brukt til å løse problemer knyttet til all fast eiendom i Norge. 

En praktisk domstol

Den nye jordskiftelov av 2013 trådte i kraft 01.01.2016. Formålet med denne var "å legge til rette for effektiv og rasjonell utnyttelse av fast eiendom til det beste for eierne, rettighetshaverne og samfunnet".

- Idag er jordskifteretten en praktisk domstol som ofte finner mer tilpassede og bedre løsninger for partene enn hva den tradisjonelle tingretten får til, sier Jarle Rudi, partner og advokat i Sørlandsadvokatene.

De mest typiske sakene for jordskifteretten kan deles i tre:

-       Grensefastsetting

o   Der det er uklare grenser mellom eiendommer, kan jordskifteretten fastsette hvor grensen går. En slik grensegang kan f.eks. også gjelde hvor grensen går til bruksrett til f.eks. veier eller stier som går over eiendommen. Etter en oppmåling på eiendommen, så avmerkes grensen i terrenget.

-       Rettsutgreiing

o   Dersom det er uklare eiendoms og bruksrettsforhold så må rettsforholdene avklares. Hvem har f.eks. eiendomsrett til den omtvistede grunnen eller ferdselsrett over eiendommen, når det antas at flere eiendommer har rett til å utnytte området i fellesskap.

-       Skjønn og kombinerte saker

o   Her kan jordskifteretten holde skjønn som egen sak på flere områder dersom partene ønsker dette. Det kan være skjønn i forbindelse med ekspropriasjon, eller partenes f.eks. fordeling av kostnader etter gjerdeloven. Det kan være skjønn etter servituttloven som f.eks. kan avvikle eller flytte bruksrettigheter mot en eventuell erstatning. Domstolens kompetanse til å holde skjønn er utvidet i forhold til tidligere rett. Et område som ofte er aktuelt, er ulike varianter av veiskjønn for private veier etter vegloven. Partene kan også kombinere sakene med jordskifte og samtidig skjønn.

Partene bestemmer

Selv om fastsetting av grenser ofte står sentralt har et jordskifte som regel flere sammensatte aspekter. 

- En sak kan også handle om utforming av ny eiendom, eller det å gi en ny bruksrett. Da er det viktig at man lager ordninger for hvordan denne retten skal utøves, og samtidig sørge for en grei fordeling av kostnader.

Hva skal til for at en sak havner i jordskifteretten?

- Det er det partene i en sak som bestemmer selv, så lenge saken er innenfor jordlovens virkeområde. Jordskifteretten skal være et lavterskeltilbud der private skal kunne anlegge saken for retten uten juridisk bistand. 

Selv om jordskifteretten er et lavterskeltilbud vil det være en fordel å ta kontakt med en advokat i forkant av en rettsprosess, mener Rudi.

Regelverket rundt et jordskifte og eiendomsforhold kan nemlig være komplisert, og berører som regel flere lover.

- Det er viktig for den private part å spørre seg selv om hva som er formålet med saksanlegget, og hva vedkommende ønsker å oppnå, sier Rudi. 

- Når partene anlegger sak uten advokatbistand ser man ofte at problemstillingene er for lite spisset i forhold til både faktum og juss. Det er gjerne også vedlagt en rekke dokumenter som ikke vedrører saken, eller det kan mangle dokumenter og vitnebevis som åpenbart burde ha vært tatt med.

Dette fører til unødig ekstraarbeid for både motparten og retten, samtidig som sakens sentrale problemstillinger forsvinner i mengden av unødig støy og dokumentasjon, påpeker han. 

- Derfor kan det være lurt å ta en gjennomgang av saken hos en advokat før man bringer saken inn for retten. En advokat kan i forkant bistå med å finne sakens sentrale problemstillinger og hvilke bevis som bør føres. I et slikt møte kan klienten også få avklart at vedkommende ikke har noen sak som bør prøves for retten. På tilsvarende vis er det hensiktsmessig å få en gjennomgang hos advokat før man inngir tilsvar, etter å ha blitt stevnet for retten, mener Rudi.

Rimelig løsning av nabokonflikter

Idag kan Jordskifteretten ofte være en enkel og rimelig løsning for å få avklart en naborettslig eiendomskonflikt.

- Man må huske på at jordskiftedommeren har spisskompetanse på å finne fleksible løsninger, som man kanskje ikke kan oppnå gjennom ordinær domstolsbehandling, ifølge Rudi.

På Sørlandet finnes flere jordskifteretter, blant annet Marnar-, Lista- og Aust-Agder jordskifterett.

Ønsker du å vite mer om jordskifterett og hvorvidt din sak kan føres i jordskifteretten, ta gjerne kontakt med advokat Jarle Rudi på rudi@sorlandsadvokatene.no eller telefon 941 41 749.

- Jordskifteretten er en praktisk domstol som ofte finner mer tilpassede og bedre løsninger for partene.

Jarle Rudi
Advokat og Partner

Kontakt oss