- «Rutinemessig førerkortbeslag» finnes ikke

Det er ikke noe som heter «rutinemessig beslag av førerkort», sier Jarle Rudi hos Sørlandsadvokatene.

Publisert: 31.08.20

Som tidligere politi- og påtaleadvokat har Jarle Rudi jobbet mye med trafikk- og straffesaker, inkludert saker om beslag av førerkort.

- Disse sakene er nok blant de aller vanligste småsakene som behandles av retten. Det er en jevn strøm av slike saker iløpet av et år, sier Rudi.

- Man trenger ikke å samtykke

Blir man involvert i en trafikkulykke kan politiet inndra førerkort ditt.

- Har man vært involvert i en trafikkulykke, og politiet mistenker deg for uaktsom kjøring jf. vegtrafikklovens § 3, så kan man risikere at politiet tilbakekaller førerretten og beslaglegger førerkortet på stedet, etter vegtrafikklovens § 33 nr. 3.

- Ved ankomst en ulykke eller en annen trafikksituasjon tar politiet da kontakt med vakthavende politijurist for å innhente samtykke til midlertidig førerkortbeslag. Dersom politiet mener at lovens vilkår for dette er oppfylt, så har de full anledning til å beslutte et midlertidig førerkortbeslag på stedet.

- Men, deretter får du spørsmål om du vil samtykke i det midlertidige førerkortbeslaget. Min klare anbefaling er at du ikke bør samtykke til beslaget dersom du er i tvil eller er uenig i avgjørelsen til politiet.

Årsaken til dette er, ifølge Rudi, at man ved å velge et samtykke samtidig gir politiet muligheten til selv å bestemme tiden som skal brukes på å etterforske saken. Dermed risikerer man at saken kan bli liggende hos politiet «i flere måneder» før den tas opp til endelig vurdering av hvorvidt saken skal henlegges eller iretteføres.

I mellomtiden har man dermed vært uten førerkort.

- Hvis man ikke gir politiet samtykke til midlertidig førerkortbeslag på stedet, er politiet da pliktet til å oversende saken til tingretten innen 3 uker. Da vil Tingretten i et kort rettsmøte ta stilling til om det er grunnlag for fortsatt midlertidig førerkortbeslag.

- Ved ikke å samtykke vil man for det første oppnå en fortgang i saken, og deretter en rettssikkerhetsgaranti ved at tingretten vurderer om vilkårene for fortsatt førerkortbeslag er oppfylt. Dersom retten kommer til at vilkårene for midlertidig beslag ikke er oppfylt, så skal førerkortet utleveres igjen, påpeker Rudi.

Dette betyr likevel ikke at en eventuell førerkortsak dermed er endelig avgjort.

- Dersom trafikkforseelsen senere fører til at man blir funnet skyldig i en dom eller forelegg, så vil man samtidig bli idømt tap av førerretten for en periode. Da må førerkortet innleveres igjen, og man får fradrag for perioden førerkortet har vært beslaglagt.

Det «rutinemessige» beslaget

En frase man ofte leser om i avisene er at politiet beslaglegger førerkort «rutinemessig». Dette begrepet river Rudi opp med roten.  

- Det er ikke noe som heter "rutinemessig beslag" av førerkort. Enten er lovens vilkår for midlertidig førerkortbeslag oppfylt, eller så er de det ikke. Politiet har ikke adgang til å inndra et førerkort «rutinemessig», etter for eksempel en trafikkulykke. Frasen «rutinemessig beslag» er dermed noe som lett kan misforstås som en inngripende rett politiet har. Dette er altså ikke tilfellet.

- For at politiet skal kunne foreta midlertidig førerkortbeslag må alle vilkårene for beslag av førerkort være oppfylt. For det første må det være skjellig grunn til mistanke om at vedkommende har utført et straffbart forhold som igjen kan føre til tap av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn. I tillegg må det foretas en konkret «forholdsmessighetsvurdering».

Høyesterettspraksis sier følgende momenter inngår i en slik forholdsmessighetsvurdering :

  • - Hvor alvorlig er lovovertredelsen?
  • - Hvilken trafikksikkerhetsrisiko antas siktede å utgjøre?
  • - Den bevismessige situasjonen – hvor sterke er bevisene mot siktede?
  • - Vil bevisene kunne lede til en domfellelse?
  • - Konsekvenser for siktede, herunder hans behov for førerkort.
  • - Beslagstidens lengde må vurderes opp imot hvilken førerkortinndragning siktede risikerer ved en eventuell domfellelse.

Rudi sier at dersom man står overfor en situasjon der siktede vurderes å utgjøre liten trafikkfare, samtidig som bevisene i saken er svake, og siktede risikerer å miste jobben, så vil et fortsatt førerkortbeslag fort bli vurdert som uforholdsmessig.

- Slike vurderinger plikter politiet selv å foreta. Som Forsvarer opplever jeg likevel at dette ikke alltid gjøres, fremhever han.

- Tenk deg om før du avgir politiforklaring på stedet

Om man blir mistenkt for uaktsom kjøring i forbindelse med en trafikkulykke, eller blir stoppet mistenkt for andre alvorlige trafikkforseelser, tilbyr politiet ofte at man kan forklare seg på stedet.

- Dersom du har klart for deg hendelsesforløpet, og erkjenner overtredelsen, så kan du velge å gi en kort forklaring og erkjennelse på stedet.

- Men dersom du er usikker eller bestrider politiets oppfatning av faktum, og du samtidig opplever situasjonen du er i som opphetet, eller kanskje sjokkartet, da er mitt råd at man bør tenke seg nøye om før man gjør dette.

- I en slik situasjon kan din beskrivelse av faktum bli unøyaktig eller feil. Derfor kan det i slike situasjoner være lurt å takke nei til avhør på stedet, og heller vente til senere med å avgi politiforklaringen når hode og kropp har fått roet seg. Husk at forklaringen man avgir blir et dokument og bevis i politsaken mot deg på et senere tidspunkt.

Kontakt Jarle Rudi direkte på telefon 941 41 749 eller rudi@sorlandsadvokatene.no - bruk alternativt vårt kontaktskjema under:

- Det er ikke noe som heter "rutinemessig beslag" av førerkort. Enten er lovens vilkår for midlertidig førerkortbeslag oppfylt, eller så er de det ikke.

Jarle Rudi
Advokat

Kontakt oss