Advokat Arvid Kjærvik har flere års erfaring med mobbe-saker. (Foto: Thomas Bergstøl)

– Skoleeier må ansvarliggjøres ved mobbing

Advokat Arvid Kjærvik har gjennom en lang karriere påtatt seg mange mobbesaker. Han gir deg her noen tips til hva du bør huske på hvis barnet ditt blir utsatt for mobbing.

Publisert: 04.06.19

– Idag opplever fremdeles veldig mange unge mennesker mobbing, og selv om det jobbes iherdig med å lage mobbeplaner, mobbeombud og klageinstanser er mobbeproblematikken fremdeles svært vanskelig å bekjempe, forteller han.

For de som blir rammet kan mobbingen ha svært skadelige effekter.

– Skadene kan det også være svært vanskelig å bli kvitt, selv ved god og systematisk behandling over flere år. Mange blir også rammet av en varig invaliditet som følge av mobbing, som igjen kan føre til tapte arbeidsinntekter, utdyper han. 

Lettere å søke erstatning enn tidligere

På bakgrunn av ny rettspraksis er det idag enklere enn tidligere å få ansvarliggjort skoleeier i mobbesaker. Dermed er det idag også enklere for den som er rammet å få tilkjent erstatning.

– Med skoleeier mener jeg enten kommunen, som er ansvarlig for grunnskolen, eller fylkeskommunen, som er ansvarlig for den videregående utdanningen.

Når kan man som rammet søke erstatning fra disse?

– Som et utgangspunkt kreves det at man må kunne dokumentere en varig medisinsk invaliditet som følge av mobbing, og at skoleeier har opptrådt uaktsomt i arbeidet med å følge opp mobbingen.

– Slik dokumentasjon får man fra helsevesenet, forklarer han. 

Kjærvik mener man bør vente med å søke erstatning fra skoleeier til man kan dokumentere en slik varig medisinsk invaliditet.

Dokumentér korrespondanse

Ved erstatningssøksmål mot skoleeier er det svært viktig å kunne dokumentere all kommunikasjon og korrespondanse som har foregått mellom den rammete og skoleeier, slik at man kan vise til om skoleeier har gjort nødvendige tiltak for å bekjempe mobbingen. 

– Slik dokumentasjon av korrespondanse kan være alt fra å ta bilder og kopier av sms`er, møtetidspunkter, brev og annen dialog. Mye av denne korrespondansen skal også befinne seg i elevmappen, dersom skolen har gjort jobben sin, forklarer han. 

– Det er klart, hvis skoleeier tar tak i mobbeproblemet og setter et møte og prøver å rydde opp i situasjonen så er det bra. Men hvis dette ikke skjer, så vil man svært gjerne kunne vise til klare bevis på at skolen har visst om mobbing, men ikke igangsatt tiltak. 

Samtidig kan det være vanskelig å lete flere år tilbake i tid for å finne slik korrespondanse.

- Jeg vil oppfordre foreldre og foresatte til å dokumentere dialog med skolen mens denne pågår. Dermed vil man også kunne ha dokumentasjon liggende om det en gang i fremtiden skulle bli en erstatningssak, sier han. 

Rettferdig ansvar

Formelt er det skoleeier som har ansvaret for elevene i det daglige. Kjærvik trekker paralleller til andre deler av samfunnet.

– Er man sjåfør risikerer man erstatningsansvar hvis man uaktsomt utsetter noen for en ulykke, eller om man ikke gjør jobben sin på en forsvarlig måte. Det samme gjelder om man er advokat, doktor eller annet.

– Derfor mener jeg det også er riktig at ansatte i skoleverket og dermed skoleeier må stå til ansvar når de ikke er i stand til å ivareta helsen til våre barn, avslutter han.

Sørlandsadvokatene DA kan være behjelpelig med å finne en dyktig sakkyndig som kan fastsette medisinsk invaliditet.

Sørlandsadvokatene DA vil alltid undersøke om man har krav på fri sakførsel eller om man har en rettshjelpsforsikring som dekker utgifter til advokat og sakkyndig. 

Skoleverket og skoleeier må ta sitt ansvar når de ikke klarer å ivareta helsen til våre barn.

Arvid Kjærvik
Advokat

Kontakt oss