Hans Erik Dybfest er ekspert på barnefordelingssaker.

- Far får mer medhold enn man skulle tro

Hvilke argumenter og momenter vinner frem i barnefordelingssaker? Og hvor jevnstilt er fordelingen mellom mor og far? Dette vet advokatfullmektig Hans Erik Dybfest det meste om.

Publisert: 20.09.20

Dybfest har undersøkt utfallet av samtlige 63 barnefordelingssaker som ble behandlet i lagmannsrettene i Norge mellom 2017 og 2018. Funnene hans viser at far får mer medhold enn man skulle tro.

- Funnene var uventet for min del. Jeg hadde ikke trodd at far i virkeligheten får så mye medhold i barnefordelingssaker som han faktisk gjør, sier han.

Dybfest fant ut at mor i 59 prosent av tilfellene fikk tildelt barneomsorgen, mens far fikk omsorgen i 36 prosent av tilfellene. Delt bosted ble bestemt i fem prosent av sakene.

- Men dette bildet endrer seg om man ser på sakene som omhandler barn fra syv år og oppover. Da jevnes fordelingen helt ut, hvor både mor og far hver vant omsorgen i 46 prosent av tilfellene. Rettspraksisen viser med andre ord en 50/50 fordeling mellom mor og far på barn over syv år. Derfor mener jeg far ikke er så dårlig stilt som man gjerne skulle tro, forklarer han.

- Barnets beste skal legges til grunn

I undersøkelsen av lagmannsrettsdommene, som ble brukt i hans egen masterstudie, fant Dybfest også ut mer om hvilke momenter som er avgjørende for utfallet i barnefordelingssakene.

- I alle barnefordelingssaker er det viktigste aspektet at barnets beste skal legges til grunn i vurderingen av hvilken forelder det skal bo hos. Men dette er på mange måter tomt og innholdsløst. For neste spørsmål blir da – hva er barnets beste? 

Dybfest sier det er flere lovfestede elementer i vurderingen av dette, som blant annet hva barnet selv ønsker, faren for vold i relasjonen og «best mulig samlet foreldrekontakt».

- At sistenevnte er et lovfestet element som skal tas med i vurderingen av bofordelingen er det mange som ikke er klar over, sier han. 

I tillegg til de lovfestede elementene er det også flere ulovsfestede – eller uformelle vurderinger – retten legger til grunn for hva som er barnets beste og dermed saksutfallet. Dybfest peker på noen av de viktigste:

- Det mest diskuterte er «status quo»-argumentet. Det handler om at du skal ha gode argumenter for å forandre en etablert tilstand. Retten legger med andre ord vekt på hvordan barnet har det - der det er nå - kontra hvordan det vil få det i et ev. nytt hjem.

Foreldres personlige egenskaper blir også vektlagt.

- Det er advokatens jobb å få frem positive egenskaper hos forelderen, som for eksempel omsorgsevne, stabilitet, psykiske forhold, generell omsorgsevne, alkoholbruk etc. Ofte er det også mer avgrenset mot de negative egenskapene vs de positive. Det er lite rettspraksis på at far er fantastisk, men heller at far ikke møter opp til foreldrekonferanse eller er alkoholisert. Søsken blir også ofte vektlagt; det er få tilfeller der søsken ikke havner i samme hjem.

Hva er de største utfordringene ved en barnefordelingssak sett fra foreldrenes perspektiv?

- Den største utfordringen er at veldig mange av momentene som vurderes i en barnefordelingssak er skjønnspregede. Når man er i retten har konflikten kommet til et nivå hvor det er lite samarbeid. Og konflikten vil ofte være preget av beskyldninger som ofte er ubegrunnete, for eksempel rundt hvem som involverer barnet i konflikten og de negative egenskapene rundt partner. Dette er helt klart vanskelig å stå i for foreldrene – og ikke minst for barna!

Må være tidlig på banen

Hans Erik Dybfest anbefaler foreldre å skaffe seg advokat tidligst mulig i en barnefordelingssak.

- En stor feil som gjøres i disse sakene er at foreldre ofte lar det gå for lang tid. Den ene parten ønsker for eksempel heller ikke å lage konfilikt, og aksepterer kanskje en bosituasjon frem til en ev. rettssak. Det som skjer da er gjerne at «status quo»-argumentet brukes mot dem i rettssaken. Dermed har de – kanskje – mistet omsorgsretten til barnet sitt fordi de ventet med å ta tak.  

Hva er da de viktigste tipsene du kan gi til foreldre som er i en barnefordelingstvist?

- Kom og snakk med advokat så fort som mulig egentlig. At man raskt tar grep i slike situasjoner er kun til det beste for de involverte.

Har du spørsmål om en barnefordelingssak? Kontakt Hans Erik Dybfest direkte på 991 55 591 eller mail dybfest@sorlandsadvokatene.no, eller benytt deg av kontaktskjemaet vårt under.

Rettspraksisen viser en 50/50 fordeling mellom mor og far på barn over syv år. Derfor mener jeg far ikke er så dårlig stilt som man gjerne skulle tro.

Hans Erik Dybfest
Advokatfullmektig

Kontakt oss