Dette er dine viktigste rettigheter ved yrkesskader og skader etter bilulykker

Knut Henning Larsen, advokat og partner i Sørlandsadvokatene, har jobbet med personskader i mer enn 20 år.

Publisert: 04.02.21

- Uhell kan skje overalt, men de fleste personskadene oppstår på jobben eller i bilulykker.

Det fastslår Knut Henning Larsen, advokat og partner i Sørlandsadvokatene.

På spørsmål om hvilke yrker og næringer som er mest utsatt for personskader, svarer han:

- De bedriftene hvor risikoen tradisjonelt er høyest har også blitt gode på HMS. Likevel, hvilken som helst arbeider på en hvilken som helst arbeidsplass kan risikere å skli i trappa. falle på isen, bli påkjørt av en truck, eller skade seg på andre måter. Det er ikke noen spesifikke bransjer som går mye igjen.

En lang karriere har lært ham at faktum, det å fastslå hva som har skjedd i enten en bilulykke eller yrkesskade, ofte er komplisert.

- Det er fordi faktum i en sak veldig ofte ER komplisert. Det er vanskelig å fastslå nøyaktig hva som har skjedd og ikke minst hvilke følger hendelsen har hatt.

Motparten, forsikringsselskapene, kjemper også for sitt i en forsikringssak.

- Forsikringsselskapene anfører ofte at kravet til årsakssammenheng ikke er oppfylt, altså at det ikke kan legges til grunn at det er bilulykken eller arbeidsulykken som har ført til den skaden som skadelidte nå har. Et typisk eksempel er å hevde at nakkeproblemer som en person fikk etter at han ble påkjørt bakfra i bil, ikke stammer fra ulykken. Forsikringsselskapet har sett i legejournalen at personen var sykemeldt i en uke for 7 år siden på grunn av nakkeproblemer, og anfører da at nakkeproblemene var der før ulykken.

- Alt dette tar det tid å nøste opp i og jobbe med.

Inntektstap - beregnes både bakover og fremover i tid

Hovedregelen er at om man blir utsatt for en ulykke enten på jobb eller i bilulykke, skal man få dekket sitt økonomiske tap. Ved alvorlige skader er dette som regel den største erstatningsposten.

- Beregningen av tapet gjelder både bakover og fremover i tid, og her spiller mange faktorer inn.

Først skal gjerne materielle skader i forbindelse med ulykken dekkes, som ofte er enkle å fastsette.

- Så blir det verre hvis ulykken går utover evnen til å jobbe. Blir man sykemeldt kan man for eksempel gå glipp av tapt overtid, og blir man senere gående på arbeidsavklaringspenger eller blir uføretrygdet har man krav på å få erstattet differansen mellom det man ville hatt i lønn hvis man fortsatt var i jobb (uten skaden), og det man nå får fra NAV (med skaden).

- Hva man ville hatt i inntekt dersom man fortsatte å jobbe er en vurdering som i stor grad er preget av skjønn. Inntektstap beregnes bakover i tid til ulykkestidspunktet. Hvis inntektstapet forsetter fremover i tid, beregnes fremtidig inntektstap frem til pensjonsalder og erstatning for redusert alderspensjon.

Tap av ervervsevne i hjemmet

Et mindre kjent aspekt ved personerstatning er erstatning for redusert evne til å utføre arbeid i hjemmet.

- Hvis du for eksempel ødelegger skulderen slik at du ikke greier å male eller fikse opp i hjemmet som tidligere, er dette også et økonomisk tap som skal erstattes.

Menerstatning

I tillegg til at man har krav på full dekning av det økonomiske tapet som ulykken medfører, så kan man ha krav på menerstatning. Denne erstatningsposten er en kompensasjon for redusert livskvalitet som skaden gir. Skaden vurderes rent medisinsk og menerstatningen utmåles skjematisk. For å få mén-erstatning må man i utgangspunktet ha fått en varig medisinsk invaliditet på minst 15 %, men noen forsikringer gir menerstatning helt fra 1 %.

- Har man utgifter til lege, psykolog og medisiner så skal dette også dekkes, både bakover og fremover i tid. Her er nok et eksempel på at det er komplisert å beregne hva som er riktig erstatning, særlig for fremover i tid.

Blir man utsatt for en ulykke på jobben har man også særlige rettigheter fra NAV, herunder menerstatning og rett til å få beregnet trygdeytelser etter særregler for ykesskade. Ved yrkesskader er det viktig å raskt melde fra til NAV og kreve at NAV godkjenner skaden som yrkesskade.

- Hvis du blir skadet i bilulykke, som fører, passasjer eller blir påkjørt, så er det en egen lov som regulerer erstatningsansvaret – bilansvarsloven. Da har man krav på full erstatning. Blir man skadet i yrkesskade, skal erstatningen utmåles etter yrkesskadeloven, som jar en skjematisk utmåling av det fremtidige inntektstapet.

- Hvis man blir skadet mens man er på jobb og er i bil, har man krav på erstatning etter det regelsettet som gir høyest erstatning.

Ingen advokat-utgifter

Larsen minner om at det er forsikringen som skal dekke utgiftene til juridisk bistand.

- Dette er det svært viktig å huske på. De juridiske utgiftene behøver man ikke bære selv. Selskapene plikter å betale min regning - klientene betaler ingenting. Dette gjelder frem til en eventuell stevning.

På generell basis går få erstatningssaker videre til stevning i retten.

- Men som regel kan det bli langvarige prosesser og forhandlinger før man kommer i mål.

- Hvis du for eksempel ødelegger skulderen slik at du ikke greier å male eller fikse opp i hjemmet som tidligere, er dette også et økonomisk tap som skal erstattes.

Knut Henning Larsen
Advokat og Partner

Kontakt oss