Koronaviruset: Permittering, fravær og sykemelding

Dette må du som arbeidsgiver vite om permittering, fravær og sykemelding som følge av corona-viruset.

Publisert: 05.03.20

(ILLUSTRASJONSBILDE: Centers for Disease Control and Prevention)

Som følge av koronaviruset kan arbeidsgiver permittere ansatte hvis produksjonen helt eller delvis må innstilles. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke permittere ansatte pga koronaviruset i seg selv.

Ansatte har rett til sykmelding hvis en lege vurderer at arbeidstaker må holdes borte fra jobben fordi hun kan være smittet av koronaviruset. Dette gjelder også hvis legen ikke vet sikkert om den ansatte faktisk er smittebærer. NAV kan også godta sykmelding uten personlig undersøkelse når det gjelder smittsom sykdom av betydning for folkehelsen (Corona).

Fravær og sykemelding:

Kontakte lege?

For å ha rett på sykepenger må man ha en sykmelding. Legen som sykemelder pasienten vurderer hvordan konsultasjonen skal foregå. Det er altså opp til legen å vurdere om den ansatte må til konsultasjon eller ikke. Det er ikke avgjørende for sykemelding om det er skjedd en konsultasjon eller ikke.

Forutsetningen for sykepenger er imidlertid at den ansatte tar kontakt med lege. Dette gjelder også ved isolasjon i karantene.

Krav på sykepenger?

Det er et vilkår for sykepenger at man er arbeidsufør. Arbeidsgiver/arbeidstaker må derfor vurdere om hjemmekontor er et aktuelt alternativ for å unngå sykmelding.

Arbeidstaker kan fortsatt bruke egenmelding. Dette kan være et alternativ til sykmelding, men egenmeldingen varer normalt tre dager (Egenmeldingsperioden kan være utvidet opptil åtte dager om bedriften er en IA-bedrift).

Rett for ansatte til å ta seg fri?

Arbeidstaker har generelt ikke rett til å ta fri fra arbeidet i frykt for at de kan bli smittet. De kan heller ikke velge å jobbe hjemmefra med mindre det er avtalt med arbeidsgiver. Har den ansatte ikke gjort en avtale med arbeidsgiver, bør den ansatte altså gå veien om egenmelding/sykemelding. Mange bedrifter har imidlertid laget egne prosedyrer om Corona skulle bli en pandemi. Den ansatte bør sette seg inn i disse.

Hvis for eksempel barnehagen eller skolen til barna holder stengt, har den ansatte ikke rett til å holde seg hjemme eller til sykemelding. Arbeidsgiver anbefales imidlertid å etablere rutiner for hvordan man takler en slik situasjon.

Permittering: Arbeidsgivers ansvar og plikter

Hvilke varslingsfrister gjelder ved permittering?

Hovedregelen i hovedavtalen mellom NHO-LO er at permittering skal gis med 14 dagers varsel, jf. HA LO-NHO § 7-3 (1). Det kan gis to-dagers varslingsfrist ved spesielle hendelser. Det skal mye til for at varslingsfristen kan reduseres grunnet koronaviruset, men dette vil kunne gjelde for enkelte virksomheter som blir hardt rammet. Kortere varslingsfrist ble eksempelvis  benyttet innen reiseliv i forbindelse med Irak-krigen. Et annet eksempel er ved flomkatastofe og askeskyspredning etter vulkanutbrudd.

Lønn og dagpenger

Arbeidsgiver må normalt betale arbeidstakerne lønn de første 15 dagene (arbeidsgiverperioden), før de ansatte eventuelt går over på dagpenger. Permitteringslønnsloven har et unntak fra dette i § 3 andre ledd hvis permitteringen skyldes "brann, ulykker, eller naturomstendigheter".

NAV har lagt til grunn at dette unntaket ikke kommer til anvendelse ved permittering som følge av koronaviruset.

Arbeidsgiver må varsle

Det er en fjorten dagers varslingsfrist for å kunne permittere..  Arbeidsgiver må altså varsle om at man permitteres om fjorten dager. Så kan arbeidsgiver om det likevel ikke er permitteringsgrunn la være å permittere når de fjorten dagene er gått.

Et varsel om permittering kan ikke være betinget av at visse forutsetninger skal inntre. Bedrifter kan for eksempel ikke gi varsel om at "hvis vi ikke mottar den bestilte ordrene av monteringsdeler fra Tyskland, så varsles du med dette om at du vil bli permittert".

Arbeidsgiver skal melde fra til NAV om det skal permitteres mer enn 10 arbeidstakere, jf. arbeidsmarkedsloven § 8. Arbeidstaker må melde seg på nettsidene til NAV.

Arbeidsgivers plikter på arbeidsplassen

Alle arbeidsgivere har en plikt til å løpende vurdere risiko for smittespredning og å gjennomføre nødvendige tiltak på arbeidsplassen. Arbeidsgivere bør holde seg oppdatert om myndighetenes anbefalinger og opptre i samsvar med disse til enhver tid. Arbeidsgiver har gjennom sin styringsrett mulighet til å pålegge ansatte å jobbe hjemmefra eller på andre steder enn der de normalt jobber.

Kontakt gjerne Anders Hansson ved ytterligere spørsmål om temaet:

hansson@sorlandsadvokatene.no eller telefon 957 75 875

 

Advokat Anders Hansson er vår fagressurs innen arbeidsgiver-spørsmål.