Vindmøller på Jæren.

- Grunneiere må forvente at jorden deres vil bli tatt

Hva bør grunneiere gjøre når store utbyggere av infrastruktur vil overta jorden deres?

Publisert: 23.09.19

NVEs forslag til «Nasjonal ramme for vindkraft på land» peker ut store deler av indre Vest-Agder som «aktuelle områder» for vindkraftutbygging.

Robert Hovland hos Sørlandsadvokatene DA mener grunneiere i de definerte områdene nå må forberede seg på at NVE eller andre aktører ønsker å ta over jorden deres.

- For meg er det helt åpenbart. Grunneiere må forvente seg å få tilbud om kjøp av områder eller å gi bruksrett til utbygger.

Han anbefaler dermed berørte grunneiere om å bruke tiden fremover godt.

- Først og fremst må de sette seg inn i regelverket som de nå kan bli berørte av. Deretter bør de starte et selvstendig arbeid med å verdsette grunnen sin.

Sistnevnte er ingen enkel prosess.

- Hva som avgjør verdien av egen grunn påvirkes av flere forhold, og det er forskjellige måter man kan verdivurdere grunn på. Utgangspunktet for verdsettingen er selvfølgelig økonomiske tap, hvor grunnens verdi fastsettes etter antatt markedsverdi.

- I tillegg spiller selve bruksverdien på grunnen inn, sammen med eventuelle kostnader ved kjøp av tilsvarende eiendom. Det er også viktig å huske på at vindmøller skal stå i lang tid fremover. Hvilken betydning vil dette ha for deg som grunneier? Man bør ha et langt tidsperspektiv som en viktig del av verdsettingen.

Får dekket juridisk bistand

Men har grunneierne i det hele tatt mulighet til å stå imot slike krefter og avstå fra å selge grunn til utbyggere?

- I utgangspunktet har slike grunnervervs-prosesser en skjev maktfordeling. Som grunneier møter man næringen og det offentlige som begge kan stille med helt andre ressurser enn hva den jevne grunneier besitter.

- Det som likevel utjevner maktforholdet i en slik prosess er at man som grunneier normalt får dekket juridisk bistand.

Hovland sier at utbyggere ofte vil anbefale juridisk bistand til grunneier. Han mener grunneier bør tenke nøye gjennom hvilke rådgivere han til slutt velger å motta juridisk bistand fra.

- Grunneiere må ta egne og godt gjennomtenkte valg. Dette er svært viktig. Valget man tar vil helt klart påvirke utfallet av prosessen man skal videre inn i, sier han.

Utsnittet viser områdene utpekt av NVE som aktuelle for vindmølleutbygging. (Grafikk: Skjermdump fra NRK)

Enhver kjøp- og salgssituasjon har to parter, og dette må grunnerverver respektere.

Robert Hovland
Advokat

Vil avstå fra normale forhandlingsprosesser

Bane Nor og deres egne nettsider gir grunneiere informasjon om hvordan selskapet tenker i møtet med grunneiere og prosesser rundt erverv av grunn. Ifølge dem selv ønsker selskapet «å unngå en normal forhandlingsprosess gjennom å tilby et rettferdig bud i første omgang».

Hovland mener man som grunneier ikke bør akseptere en slik prosess.

- Det er ingen grunn til å stole på dette, noe som igjen viser at man som grunneier er helt avhengig av å ta egne vurderinger. Verdien av din eiendom vil for deg som grunneier alltid være en helt annen enn hva Bane Nor tenker.

Hvorfor legger da Bane Nor frem slik informasjon på egne nettsider?

- Jeg tror det handler om forskjellige hensyn. Når det er blitt fattet et vedtak om at et område skal gå til offentlige formål så er tiden av betydning også for utbygger. Dermed er det i utbyggers interesse at kjøps-prosessen blir så kort som mulig.

- Utbygger har også budsjetter de skal forholde seg til, og utgifter de ønsker å holde så lave som mulig.

Kan eksproprieres

Ved tilfeller hvor grunneiere nekter å inngå en avtale med utbygger kan ervervs-prosessen ende med ekspropriasjon.

- Ekspropriasjon betyr ganske enkelt at grunn fjernes fra eierens kontroll. For at dette skal skje må vanligvis et par faktorer komme på plass først. I dette tilfellet må for eksempel områdene som er forespeilet vindmølleutbygging først reguleres.

- I tillegg må det komme frem klare samfunnsmessige formål som skulle tilsi behov for ekspropriasjon. Ekspropriasjon er det siste alternativet så lenge det ikke viser seg mulig å inngå en frivillig avtale med grunneier.

For mer informasjon om kjøp, salg og verdsetting av egen grunn kontakt gjerne Robert Hovland på

hovland@sorlandsadvokatene.no

995 30 275

eller benytt deg av kontaktskjemaet under:

Advokat Robert Hovland hos Sørlandsadvokatene.

Kontakt oss